Kutsepädevuse hindamine

Kutsepädevuse hindamine on üks osa töömaailmas konkurentsis olemiseks ja eristub kutse andmisest. Kutse andmine on osa kutsesüsteemist. Kutsesüsteem on inimeste tööalase kompetentsuse hindamise ja tunnustamisega seotud tegevuste kogum. Kutsesüsteemi osad on kutsestandardite koostamine ja uuendamine, kutse andmisega seotud tegevuste korraldamine ja kutseregistri haldamine.

Kutset saab omandada tervishoiu kõrgkoolides. Ämmaemanda kutse omandamisega saab isik ämmaemanda kutse, tase 6 esmase kutse, mis on eluaegne kui seda kohus  ära ei võta.

  • Kutse omandamisel on kõrgkoolide õppekavade aluseks Kutsestandard, mille käigus hinnatakse üliõpilase teadmiseid, oskuseid ja hoiakuid.

  • Kutsealasele tegevusele suunatud õppe sisu ja kvaliteet vastab tööturul nõutavale.

  • Kutsepädevuse hindamisega aidatakse kaasa tööturul tegutsevate ämmaemandate kompetentsuse hindamisele ja tunnustamisele olenemata, kus ja kuidas õppimine on toimunud.

  • Kutsepädevuse hindamine annab sisendi vajadusest muuta kutset riigisiseselt ja teha võrreldavaks rahvusvaheliselt.

  • Kutsepädevust on võimalik taotleda ämmaemanda kutsele, tase 6 ja tase 7. Ämmaemanda kutse, tase 7 eeldab grupinõustamist ja juhendamist.

  • Kutsepädevuse taotlemisel teeb taotleja eneseanalüüsi oma töömaailmas tegutsemisest kuhu on integreeritud ämmaemanda kutse teadmised, oskused ja hoiakud.

Kutsesüsteemi arendamise ja hoidmisega tegeleb Kutsekoda. Kutsesüsteemi toimimist reguleerib 1. septembril 2008 kehtima hakanud kutseseadus.