Ämmaemanduseetika

Sõna eetika pärineb kreekakeelsest sõnast “ethos”, mis tähendab tava või kommet. Eetika puudutab igapäevases tegevuses väljaöeldud või ütlemata jäetud sõnu, tehtud või tegemata jäetud tegevusi.  

Kutse-eetika kuulub rakenduseetika alla, mis kirjeldab ühe konkreetse elukutse moraalinorme selles valdkonnas tegutsevatele spetsialistidele. Mingi kutseala eetikakoodeks on uskumuste ja väärtushinnangute kogum, mis aitab leida parimat lahendust ja valida sobivaim käitumisviis.  Eetikakoodeksi roll on edendada ühiskonnas nii kutseala esindajate kui patsientide vahelist usaldust;  kujundada ühiskonnas arusaamu, millistel alustel toimib teatud kindel kutse; pakkuda võimalust selle kutseala esindajatel teha teadlikke eetilisi valikuid. Koodeks otseselt ei reguleeri inimese käitumist ega anna juhiseid õigesti tegutsemiseks, see ei määratle ega lahenda kõiki  ettetulevaid eetilisi probleeme.

Ämmaemanda eetikakoodeks on ämmaemandusnormide kogum ja eetilise käitumise orientiir igapäevases praktikas suhetes patsiendi ja kolleegidega, oma pädevuse hoidmisel ja tõstmisel, oma teadmiste ja oskuste edasi andmisel. Eetikakoodeks võimaldab ämmaemandal hinnata oma väärtushinnanguid, uskumusi ja professionaalset käitumist. Eetikakoodeks aitab igal ämmaemandal tunda ennast ämmaemanduse valdkonna osana, määratleda ennast ämmaemandana ja saada aru, kes ta on teiste suhtes. Eetikakoodeks on ämmaemandale vajalik selleks, et vältida konflikti enda ja kutse huvide vahel, vältida ebaeetilist käitumist.

2018. aastal kutsus EÄÜ kokku eetika töörühma – „E-EÄÜ“, kuhu kuulusid Emily Naarits, Liina Annuk, Laura Moltsaar, Maarja Sukles, Annely Kärema, Irena Bartels.  Uuendati Eesti Ämmaemandate Ühingu poolt 2000. aastal tõlgitud rahvusvahelist ämmaemandate eetikakoodeksit, mis on abiks ämmaemandale osutamaks professionaalset ämmaemandusabi interdistsiplinaarses  meeskonnas.

Rahvusvaheline ämmaemadate eetikakoodeks eesti keeles (pdf)