Põhikiri

EESTI ÄMMAEMANDATE ÜHING

Põhikiri on kinnitatud EÄÜ Kongressi otsusega nr. 5, 04.05.2017
Põhikiri on kinnitatud EÄÜ Kongressi otsusega nr. 4.05.2021

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Eesti Ämmaemandate Ühing (edaspidi EÄÜ) on üle-eestiline, vabatahtlik, sõltumatu, ämmaemanda diplomit omavaid ämmaemandaid ja ämmaemandusüliõpilasi ühendav ametiühing, mille tegevus rajaneb demokraatlikel põhimõtetel ja ühistegevusel.

1.2. EÄÜ on eraõiguslik juriidiline isik, millel on pitsat, sümboolika ja pangakonto.

1.3. EÄÜ juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest, asutamislepingust, käesolevast põhikirjast ning muudest ühingusisestest otsustest ja lepingutest.

1.4. EÄÜ on 27. veebruaril 1927.a asutatud Eesti Ämmaemandate Seltsi õigusjärglane.

1.5. Eesti Ämmaemandate Ühingu inglisekeelne nimetus on Estonian Midwives Association (EMA).

1.6. EÄÜ asukoht on Puusepa 8, Tartu, Eesti.

1.7. EÄÜ ametlik koduleht on www.ammaemand.org.ee.

1.8. EÄÜ majandusaasta algab 1.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.

2. EÄÜ TEGEVUSE EESMÄRGID JA ÕIGUSED

2.1. EÄÜ visioon on järjepideva kvaliteetse ämmaemandusabiteenuse osutamine kõigile naistele,

lastele ja peredele kogu elukaare vältel.

2.2. EÄÜ missioon on tõhustada ämmaemandate kutsealast tegevust ning pakkuda naistele,

lastele ja peredele kvaliteetset ämmaemandusabi teenust.

2.3. EÄÜ teeb koostööd kõigi institutsioonide, isikute ja ühendustega, kelle tegevus on kooskõlas EÄÜ missiooniga.

2.4. EÄÜ missioonist tulenevad tegevused

2.4.1. osalemine kutseala, EÄÜ liikmeid ning tervishoiukorraldust puudutava seadusandluse ja muude normatiivaktide väljatöötamisel;

2.4.2. ämmaemandate töö- ja kutsealaste õiguste ja huvide esindamine ning kaitsmine suhetes tööandjate ja nende ühendustega, riigi- ja omavalitsusasutustes, töövaidlusorganites, kohtus ja suhetes kolmandate isikutega;

2.4.3. ämmaemandate pädevuste arendamine lähtudes kutseala, sihtrühma ja ühiskonna

vajadustest;

2.4.4. ämmaemanda kutse ja kutse-eetika väärtustamine üksikisiku, tervishoiu ja ühiskonna tasandil;

2.4.5. koostöös EÄÜ kutsekomisjoniga kutsenõuete kaasajastamine, kutse hindamine ja omistamine;

2.4.6. kutsealase teadustöö arendamine koostöös kõrgkoolide ja tööandjatega;

2.4.7. elanikkonna reproduktiivtervise edendamine kasutades veebikeskkonda perekool.ee

2.4.8. Perekool.ee on EÄÜle kuuluv veebikeskond, mis loob võimaluse kaasata sihtrühma reproduktiivtervise alaseks diskussiooniks. Perekool.ee tegevusi reguleerib perekool.ee statuut.

2.4.9. EÄÜ on Rahvusvahelise Ämmaemandate Konföderatsiooni (ICM) ja Euroopa Ämmaemandate

Assotsiatsiooni (EMA) täieõiguslik liige;

2.4.10. Järjepidev koostöö Eesti ja rahvusvaheliste sarnaste eesmärkidega organisatsioonidega.

2.4.11. Muu missiooni elluviimiseks vajalik tegevus, mis on kooskõlas kehtiva seadusandluse ja hea tavaga.

2.5. Põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks on EÄÜ-l õigus

2.5.1. kasutada EÄÜ sümboolikat vastavalt statuudile;

2.5.2. teha ettepanekuid riigi- ja omavalitsusasutustele nende pädevuses olevate õigusaktide vastuvõtmiseks ja muutmiseks;

2.5.3. moodustada komisjone ja töörühmi ning osaleda teiste organisatsioonide, riigi- ja omavalitsusasutuste poolt loodud komisjonide ja töörühmade töös;

2.5.4. koostada eksperthinnanguid ja kaasata eksperte, algatada ja läbi viia auditeid ja rakendusuuringuid ning neis osaleda;

2.5.5. osaleda rahvusvaheliste kutseorganisatsioonide töös, vahendada tööalaseid kogemusi

ja teavet;

2.5.6. korraldada ja vahendada teabelevi-, võimestamis- ja arendusüritusi;

2.5.7. luua palgalisi ametikohti;

2.5.8. määrata toetusi, stipendiume, preemiaid;

2.5.9. omandada ja käsutada kinnis- ja vallasvara.

2.6. Organisatsiooni tegevust ja juhtimisalast regulatsiooni, mis ei kajastu põhikirjas, reguleerib EÄÜ sisekord.

3. EÄÜ STRUKTUUR JA JUHTIMINE

3.1. EÄÜ liikmed

3.1.1. EÄÜ põhiliikmeks võib olla iga ämmaemanda diplomit omav isik, sh. pensionär.

3.1.2. EÄÜ üliõpilasliikmeks saab olla tervishoiu kõrgkooli ämmaemanda õppekava üliõpilane.

3.1.3. EÄÜ liikmeks astumise sooviavaldus esitatakse elektrooniliselt EÄÜ kodulehel.

3.1.4. EÄÜ liikmearvestust ja liikmemaksude laekumist reguleerib “EÄÜ liikmearvestuse ja

liikmemaksude tasumise kord”

3.1.9. EÄÜ-l on auliikmed. Auliikme nimetamise protsessi reguleerib ”EÄÜ auliikme statuut”

3.1.10. EÄÜ liikme õigused

3.1.10.1 moodustada osakondi kas asutuse- või üksikisikute ühenduse põhiselt (p.3.2);

3.1.10.2. valida EÄÜ juhatuse ja/või volikogu liikmeid ja olla valitud EÄÜ juhatuse ja/või volikogu liikmeks ning kongressi delegaadiks;

3.1.10.3. olla kutsutud eksperdiks või töörühma liikmeks;

3.1.10.4. teha ettepanekuid ja anda sisulist tagasisidet EÄÜ tegevuse edendamiseks;

3.1.10.5. saada informatsiooni EÄÜ tegevuse kohta;

3.1.10.6. osaleda EÄÜ tegevustes, panustada nende planeerimisse ning elluviimisesse;

3.1.10.7. taotleda töö- ja kutsealast õigusabi ning nõustamist ja olla soovi korral

esindatud usaldusisiku (p.3.2.7) või juhatuse liikme poolt.

3.1.11. EÄÜ liikme kohustused

3.1.11.1. täita EÄÜ põhikirja nõudeid ja juhtorganite otsuseid;

3.1.11.2. tasuda liikmemaksu vastavalt kehtestatud korrale;

3.1.11.3. järgida kutsetegevuses ja organisatsiooni kuuludes üldtunnustatud ja

ämmaemanduseetika norme;

3.1.11.4. tegutseda ja käituda EÄÜ mainet ning huve kahjustamata.

3.2. Osakond

3.2.1. EÄÜ väikseim struktuuriüksus on osakond, mille moodustavad vähemalt kolm liiget.

3.2.2. Osakond on kas asutuse- või üksikliikmete ühenduse põhine; osakonna tööd planeeritakse lähtudes osakonna üldkoosoleku, juhatuse, volinike koosoleku (edaspidi “volikogu”) ja üldkoosoleku (edaspidi “kongress”) otsustest.

3.2.3. Iga kümne osakonna liikme kohta valitakse üks liige volikokku.

3.2.4. Kui osakond on väiksem kui kümne-liikmeline, siis on neil õigus valida üks volikogu liige.

3.2.5. Volikogu liige valitakse osakonna üldkoosolekul osakonna liikmete poolt lihthäälteenamusega neljaks aastaks.

3.2.6. Osakonnast võib lisaks volikogu põhiliikmele valida ka asendusliikme, kellele laienevad kõik volikogu liikme õigused ja kohustused põhiliikme asendamisel.

3.2.7. Üks osakonnast valitud volikogu liikmetest (osakonnasisesel kokkuleppel) esindab osakonda usaldusisikuna.

3.2.8. Osakonnas peetakse liikmearvestust, mis edastatakse kehtestatud korras ja ajal juhatusele.

3.3. Volikogu

3.3.1. Volikogu täidab kongressidevahelisel ajal kongressi ülesandeid põhikirjas sätestatud pädevuse piires.

3.3.2. Volikogu moodustub osakondades valitud ja kongressi poolt kinnitatud volikogu liikmetest

järgnevaks neljaks aastaks;

3.3.3. Volikogu liikme asendamise õigus on ainult valitud asendusliikmel;

3.3.4. Volikogu koosseisu kuuluvad hääleõiguslike liikmetena EÄÜ esindajad komiteedes ja ekspertgruppides.

3.3.5 Volikogu töövorm on volikogu koosolek, mis kutsutakse korraliselt kokku vähemalt kaks korda aastas presidendi või asepresidendi algatusel või erakorraliselt vähemalt 1/10 volikogu liikmete algatusel.

3.3.6. Volikogu on otsustusvõimeline, kui koosolekul on kohal üle poole volikogu liikmetest või

nende asendusliikmetest;

3.3.7. Volikogu võtab otsused vastu lihthäälte-enamusega.

3.3.8. Volikogu töötab presidendi või asepresidendi juhtimisel.

3.3.9. Volikogu töös osalevad hääleõiguslikena ka juhatuse liikmed.

3.3.10. Volikogu koosolekud protokollitakse ja allkirjastatakse presidendi või

asepresidendi ning protokollija poolt.

3.3.11. Volikogu liikmel on õigus end sõltumata põhjustest volikogu liikme kohustustest tagandada.

3.3.12. Volikogu liikme võib osakonna otsusega mõjuval põhjusel tagasi kutsuda.

3.3.13. Volikogu pädevus

3.3.13.1. teeb ettepanekuid ämmaemanduse arendamiseks ja ämmaemandusabi teenuse

eesmärkide saavutamiseks;

3.3.13.2. kinnitab möödunud majandusaasta aruande

3.3.13.3. kinnitab auditeeritud finantsaruande;

3.3.13.4. kinnitab jooksva majandusaasta tegevuskava ja eelarve;

3.3.13.5. kinnitab EÄÜ sisekorra dokumendid;

3.3.13.6. kinnitab raamatupidamise sisekorra eeskirjad;

3.3.13.7. kinnitab otsuse audiitorkontrolli kasutamiseks iga kahe majandusaasta järel või valib

vajadusel revisjonikomisjoni;

3.3.13.8. määrab sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse;

3.3.13.9. kinnitab palgaliste töötajate töötasu.

3.3.14. Volikogu liikme õigused

3.3.14.1. esindada osakonda ühingu tegevustes;

3.3.14.2. saada informatsiooni juhatuse tegevuse kohta;

3.3.14.3. edastada osakonna koosolekul tehtud otsuseid EÄÜ juhatusele;

3.3.14.4.taotleda ülesannete täitmisel tehtud kulutuste hüvitamist (transport ja/või majutus).

3.3.15. Volikogu liikme kohustused

3.3.15.1. panustada aktiivselt volikogu töösse ja teistesse EÄÜ tegevustesse;

3.3.15.2. edastada juhatuse ja volikogu koosolekult saadud informatsiooni osakonna liikmetele;

3.3.15.3. korraldada vajadusel koosolekuid osakonnas;

3.3.15.4. esitada üks kord aastas kokkulepitud ajaks aruande liikmearvestuse kohta osakonnast.

3.4. EÄÜ kongress

3.4.1. Kongress on EÄÜ tegevuse kõrgeim otsustusorgan;

3.4.2. Kongress moodustub osakondades valitud delegaatidest, üks (1) delegaat iga kolme (3) liikme

kohta.

3.4.3. Kongress kutsutakse korraliselt kokku juhatuse poolt üks kord nelja aasta jooksul

või vajadusel erakorraliselt vähemalt 1/10 EÄÜ liikmete nõudmisel, esitades kirjalikult

juhatusele kongressi erakorralise kokkukutsumise põhjenduse;

3.4.4. Kongress on otsustusvõimeline, kui esindatud on üle poole delegaatidest;

3.4.5. Kongress võtab üldjuhul otsused vastu lihthäälteenamusega;

3.4.6. Põhikirja muutmise ja vastuvõtmise otsus võetakse vastu 2/3 kongressi delegaatide

poolthäältega.

3.4.7. Valimiskorda kongressil reguleerib EÄÜ sisekord.

3.4.8. Kongressi otsused protokollitakse ja allkirjastatakse presidendi või asepresidendi ning protokollija poolt.

3.5. Kongressi pädevus

3.5.1. valib EÄÜ juhtorganid (president, asepresident, juhatuse liikmed) järgnevaks neljaks

aastaks;

3.5.2. volitab valitud presidenti ja asepresidenti esindama EÄÜd kõigil tasanditel;

3.5.3. teeb ettepanekuid ämmaemanduse arendamiseks ja ämmaemandusabi teenuse

eesmärkide saavutamiseks;

3.5.4. võtab vastu põhikirja ja kinnitab selle muudatused;

3.5.5. kinnitab osakondadest valitud esindajatest moodustuva volikogu koosseisu järgnevaks

neljaks aastaks;

3.5.6. kinnitab otsuse audiitorkontrolli kasutamiseks iga kahe majandusaasta järel või valib

vajadusel revisjonikomisjoni;

3.5.7. määrab sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse;

3.5.8. annab hinnangu ja kinnitab EÄÜ juhatuse tegevusaruande valimisperioodi lõppedes.

3.6. EÄÜ president

3.6.1. EÄÜ presidendi valib kongress esitatud kandidaatide hulgast lihthäälte-enamusega

neljaks aastaks.

3.6.2. Isikut saab EÄÜ presidendiks valida mitte rohkem kui kaheks järjestikuseks

ametiajaks.

3.6.3. President juhib EÄÜ tegevust, esindades EÄÜd ilma erivolitusteta, allkirjastab kõik

volikogu ja juhatuse dokumendid;

3.6.4. President valmistab ette, kutsub kokku ja juhatab kongressi, volikogu ning juhatuse koosolekuid ja töörühmi.

3.6.5. Ametist lahkuv president kuulub automaatselt järgmise juhatuse koosseisu.

3.7. EÄÜ asepresident

3.7.1. EÄÜ asepresidendi valib kongress esitatud kandidaatide hulgast lihthäälte-enamusega

neljaks aastaks;

3.7.2. Isikut saab EÄÜ asepresidendiks valida mitte rohkem kui kaheks järjestikuseks

ametiajaks;

3.7.3. Presidendi äraolekul asendab presidenti kõigis valdkondades.

3.8. Juhatus

3.8.1. Juhatus on kongressi poolt valitud esindus- ja tööorgan;

3.8.2. Juhatusse kuuluvad kongressi poolt valitud president, asepresident, eelmise perioodi president ja

kuni neli liiget;

3.8.3. Juhatuse liikmed valitakse neljaks aastaks;

3.8.4. Juhatuse tööd juhib president, tema äraolekul asepresident või üks juhatuse liikmetest presidendi volituse alusel;

3.8.5. Juhatuse töövorm on juhatuse koosolek, mille kutsub kokku president, tema äraolekul asepresident.

3.8.6. Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poolte liikmetest.

3.8.7. Juhatuse otsused võetakse vastu kohalolijate lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustav presidendi, tema äraolekul asepresidendi hääl.

3.8.8 Juhatuse liige ei või osaleda hääletamises, kui otsustatakse temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist EÄÜ poolt.

3.8.9. Juhatuse koosolekud ja otsused protokollitakse ja allkirjastatakse presidendi või asepresidendi ning protokollija poolt.

3.8.10. Juhatuse liikme võib kongressi või kongresside vahelisel ajal volikogu põhjendatud otsusega tagasi kutsuda.

3.8.11. Juhatuse liige võib juhatusest tagasi astuda kirjaliku avalduse alusel.

3.8.12. Juhatuse liige ei saa delegeerida ülesannete täitmist kolmandale isikule.

3.8.13. EÄÜd võib kõigis toimingutes esindada president või asepresident ainuisikuliselt ja teised juhatuse liikmed ühiselt.

3.8.14. Juhatuse liige osaleb volikogu töös ja on volikogus hääleõiguslik.

3.8.15. Juhatuse liikmel on õigus taotleda ülesannete täitmisel tehtud kulutuste

hüvitamist (transport ja/või majutus).

3.9. Juhatuse pädevus

3.9.1. ämmaemanduse edendamine kõikidel tasanditel koostöös siht- ja sidusrühmadega

3.9.2. kongressi ja volikogu otsuste täideviimine;

3.9.3. juhatuse liikmete töövaldkondade ja tegevuste kinnitamine ning analüüs;

3.9.4. arengukava ja tegevuskava koostamine, elluviimine ja eesmärkide saavutamise analüüs;

3.9.5. eesmärkide, tegevuste ja juhtimisega seotud aruandluse ja informatsiooni edastamine

liikmetele;

3.9.6. eelarve koostamine, järgimine ja analüüs;

3.9.7. majandusaasta tegevus- ja finantsaruande koostamine ja analüüs;

3.9.8. audiitorkontrolli või revisjonikomisjoni aruande esitamine volikogule kinnitamiseks;

3.9.9. EÄÜ sisekorra dokumentide uuendamine/kaasajastamine ja järgimine;

3.9.10. raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine, täiendamine ja järgimine;

3.9.11. liikmete registri haldamine;

3.9.12. ametliku kodulehe haldamine ja arendamine;

3.9.13. vara haldamine ja majandamine;

3.9.14. teiste kongressi ja volikogu otsuseid mittevajavate tegevuste elluviimine ja küsimuste lahendamine.

4.EÄÜ VARA

4.1. EÄÜ vara moodustub:

4.1.1. sisseastumis- ja liikmemaksudest;

4.1.2. EÄÜ põhikirjalistest tegevustest saadavast tulust;

4.1.3. juriidiliste ja füüsiliste isikute varalistest annetustest ja eraldistest;

4.1.4. materiaalsest põhivarast;

4.1.5. muudest laekumistest.

4.2. EÄÜ kasutab vara oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

4.3 EÄÜ vara sihipärase kasutamise eest vastutab juhatus.

4.4. EÄÜ korraldab raamatupidamist varade ja tegevuse kohta vastavalt raamatupidamis-

seadusele.

4.5. EÄÜ vastutab varaliste kohustuste eest kogu oma varaga.

5. JÄRELEVALVE EÄÜ TEGEVUSE ÜLE

5.1. Järelevalvet EÄÜ tegevuse üle teostab kongress ja kongresside vahelisel ajal volikogu.

5.2. Järelevalvet majandustegevuse üle teostab iga kahe majandusaasta järel tellitud

audiitorkontroll;

5.3. Määratud audiitorkontrollide vahelisel ajal võib vajadusel järelvalvet teostada kongressi või

volikogu poolt kinnitatud revisjonikomisjon.

6. EÄÜ ÜHINEMINE, JAGUNEMINE,TEGEVUSE LÕPETAMINE

6.1. EÄÜ ühinemine, jagunemine ja tegevuse lõpetamine toimub seaduses sätestatud korras kongressi otsuse alusel.

6.2. EÄÜ tegevuse ühinemise, jagunemise või tegevuse lõpetamise otsus on vastu võetud,

kui selle poolt hääletab 2/3 kongressi delegaatidest.

6.3. EÄÜ lõpetamine toimub likvideerimise teel.

6.4. EÄÜ likvideerijateks on juhatuse liikmed või kongressi poolt määratud isikud.

6.5. EÄÜ likvideerimisel läheb vara sarnase eesmärgiga mittetulundusühingu või avaliku sektori asutuse valdusesse.