Tartu ja Batumi ämmaemandate praktilise sünnitusabi koostööprojekt

                                                                

Eesti Ämmaemandate Ühing, Eesti Vabariigi Välisministeerium 
Tartu ja Batumi ämmaemandate praktilise sünnitusabi koostööprojekt 

Gruusia on üks neljast Eesti arengukoostöö sihtriigist, projekti rahastab Eesti Vabariigi Välisministeerium. Isiklike kontaktide kaudu on Gruusia Batumi ämmaemandad avaldanud huvi ja valmisolekut koostööks Eestiga. Gruusia ämmaemandatele on pakkunud sügavat huvi Eesti ämmaemandate sünnitusabi korraldus.

Teadaolevalt on Gruusia sünnitusabis madal sünnitusabi materiaaltehniline baas, ämma-emandate koolitussüsteemi madal tase ning täiendkoolituste vähesus, sõdadest tingitud ebastabiilsus, elatustase on madalam kui Eestis. Ämmaemandatel on keskeri-haridus. Gruusia sünnitusabi taseme mahajäämust tingivad piiratud materiaalsed võimalused, vananenud haridustase, multikultuurse ühiskonna mõttestambid, piiriülese koostöö vähesus, uuendusliku informatsiooni vähene kättesaadavus jmt.

Statistikale tuginedes on Eesti sünnitusabi kvaliteedinäitajaid viimasel aastakümnel oluliselt parandanud, mis võimaldab oma kogemusi jagada ka Gruusia ämmaemandatega. Eesmärk on anda edasi praktilisi kogemusi, mida on võimalik koheselt ja väheste ressurssidega rakendada ka Gruusia Batumi piirkonna sünnitusabi korraldamisel. Projekti tulemusel peaks suurenema ja kaasajastuma Batumi sünnitusmaja ämmaemandate teadmised ning oskused naiste ja vastsündinute eest hoolitsemiseks, mille tagajärjel paraneb Batumi sünnitusmaja sünnitusabi kvaliteet.

Programm on mõeldud eelkõige ämmaemandatele, kes tegelevad vahetult rasedus- ja sünnitusaegse ning -järgse hooldusega ning naiste sünnituseks ettevalmistamisega. Eesti-poolses grupis osaleb üks sünnitusabi arst, kes suudab vajadusel anda soovitusi olukordades, kus ämmaemanda pädevus ei ole piisav. Samal eesmärgil osaleb grupis kaks Gruusia naistearsti. Projektis osalev ekspert omab kogemust nõustaja-eksperdina abiprogrammis Eesti ja Gruusia kohtunike ühingu ning mõlema riigi justiitsministeeriumite vahel (2007-2008), vene ja gruusia keele oskust, kontakte Gruusias ning kohalike olude tundmist.

Eesmärgid:

  1. Tuvastada poolte ootused ning vajadused ja saavutada kokkulepped edasise koostöö osas;
  2. Tutvuda Gruusia sünnitusabi korraldusega ning tutvustada Gruusia kolleegidele Eesti ämmaemandus- ja sünnitusabi korraldust;
  3. Eesti ämmaemandus- ja sünnitusabi korralduse tutvustamiseks praktiseerida nii TÜ Kliinikumi Naistekliiniku sünnitusosakonnas kui ka Gruusia Batumi sünnitusmajas, mille käigus tutvustada Gruusia ämmaemandatele Eesti ämmaemandate õpet, töökorraldust ja -võtteid.

Projekti eeldatavaks mõjuks on Batumi sünnitusmaja ämmaemandate teadmiste ja oskuste suurenemine ja kaasajastumine naiste ja vastsündinute eest hoolitsemiseks, läbi mille paraneb Batumi sünnitusmaja sünnitusabi kvaliteet.

Projekti tegevused

  1. Koolitusvajaduse ja tegevuskavade kooskõlastamine Gruusias. 2-päevane visiit Batumi sünnitusmajja.
  2. Koolitusseminar ja praktika Eestis novembris 2011 ja märtsis 2012 kahele gruusiapoolsele grupile. Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Tartu Seksuaaltervise kliinik, Põlva Haigla, SA TÜ Kliinikumi naistekliinik.
  3. Koolituse ja praktika läbiviimine Gruusia Batumi Sünnitusmajas ja meditsiinikoolis septembris 2012.

Koolitusel tutvustatavad valdkonnad
Haridussüsteem Eestis, ämmaemandate haridus. Kutsestandard. Kutsekvalifikatsioonisüsteem. Eesti Ämmaemandate Ühing – eesmärgid, tegevus.
Ämmaemandusabi sisu ja korraldus.

  • Reproduktiivtervis, seksuaalkasvatus, kontratseptsioon
  • Antenataalne ämmaemandus
  • Ämmaemandus sünnitusel
  • Postnataalne ämmaemandus

Vanemaharidus, www.perekool.ee, perekoolid.

Projekti tegevuste kava 14. – 17.november 2011

Esmaspäev, 14.november 2011
Saabumine Tartusse, visiit naistekliinikusse, tervitusõhtu.

Teisipäev, 15. november 2011 – Teooriapäev.
Kohtumine Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis. Vastastikkused ootused-lootused-võimalused. Ämmaemandate õpe Gruusias ja Eestis. Sünnitusabi ja ämmaemandus-abi regulatsioon, organisatsioon Gruusias ja Eestis.

Kolmapäev, 16. november 2011  –  Ekskursioonipäev.
Lõuna-Eesti vaatamisväärsused. Põlva Haigla, Tartu Seksuaaltervise kliiniku ja Tartu Ülikooli Kliinikumi naistekliiniku külastus.

Neljapäev, 17. november 2011 –  Praktikapäev naistekliinikus.
Valvetöö naistekliiniku erinevates osakondades.
Edasise koostöö planeerimine, lahkumisõhtu.

Reede, 18. november 2011.
Tartu ekskursioon, lahkumine.

Täiendav info:
Siiri Põllumaa
Eesti Ämmaemandate Ühing, president
siiri.pollumaa@kliinikum.ee