Kutsetunnistus on dokument, mis tõendab isiku kutsekompetentsuse vastavust kutsestandardis kehtestatud nõuetele. Kutsetunnistusi saab välja anda valdkonna kutse andja, milleks on Eesti Ämmaemandate Ühing. Kutsetunnistuse õigsuse eest vastutab kutsetunnistuse väljastanud kutse andja.

Ämmaemand kutsestandardi erinevate tasemete tõendamiseks on erinevad taotlemise eeldused ja kehtivusajad.

Kutsetunnistuse statuudi ja vormi kehtestab haridus- ja teadusminister määrusega .

Kutsetunnistus kantakse kutseregistri põhimäärusega sätestatud korras kutseregistrisse. Kutsetunnistus on kehtiv ainult sellekohase kande olemasolu korral kutseregistris.

Esimesed ämmaemanda 22 kutsetunnistust väljastati 11.04.2006 aastal.

Kehtivad kutsetunnistused