Artikkel med24.ee

Eesti Ämmaemandate Ühingu presidendi Marge Mahla hinnangul annab esmatasandi tervisekeskuste projekt ämmaemandatele võimaluse töötada kogu oma pädevuse piires. Jätkuv tihe koostöö perearsti, pereõe, füsioterapeudi ning vajadusel teiste spetsialistidega võimaldab pakkuda terviklikku ämmaemandusabi, leiab Mahla.

 

Järgneva kaheksa aasta jooksul ehitatakse või renoveeritakse üle Eesti 55 esmatasandi tervisekeskust, kuhu on põhiteenustena koondunud perearsti ja -õe, füsioteraapia, ämmaemanda ja koduõenduse teenused. Uurisime Eesti Ämmaemandate Ühingu presidendilt Marge Mahlalt, millisena näevad rajatavates tervisekesksustes oma rolli ämmaemandad.

 

Mida arvate esmatasandi tervisekeskuste kaasajastamise projektist?

Esmatasandi tervisekeskuste kaasajastamine üheks eesmärgiks on kvaliteetsete tervishoiuteenuste kättesaadavuse parandamine. Projekti tegevused võimaldavad kaasata erinevate kutsealade esindajaid ja kutsesüsteeme, mis on üks osa Eesti kvalifikatsioonisüsteemist ning kuhu kuulub ka ämmaemanda kutse.

Esmatasandi tervisekeskuste projekt toetab ämmaemanda kutse arengut ning annab ämmaemandatele võimaluse töötada kogu oma pädevuse piires. Sageli ollakse harjunud ämmaemandat nägema lapseootel naise nõustajana ning sünnituse vastuvõtjana. Ämmaemanda kutsestandardist tulenevalt on ämmaemanda pädevuse piirid märkimisväärselt laiemad sisaldades muuhulgas seksuaalkasvatuse- ja pereplaneerimisalast juhendamist, rasedusaegset -, sünnitus- ja sünnitusjärgset hooldust, positiivse vanemluse toetamist ning järjepidevat tervisenõustamist kogu elukaare vältel.

Eesti Ämmaemandate Ühing (EÄÜ) töötab aktiivselt eesmärgiga muuta ämmaemandad oma kutse esindajatena nähtavaks aktsepteeritud tervisespetsialistidena, kelle kutsealase tegevuse panus naise, perekonna ja kogukonna tervise hüvanguks on väärtustatud nii riiklikul kui erinevate tervishoiuteenust osutavate asutuste tasandil. Esmatasandi tervisekeskuste esialgne visioon toetab, et ämmaemandaid kaasatakse ja aktsepteeritakse võrdväärse koostööpartnerina multiprofessionaalses meeskonnas.

 

Kuidas näete ämmaemandate rolli rajatavates tervisekeskustes?

Töö esmatasandi tervisekeskustes võimaldab ämmaemandal kasutada kõiki oma pädevusi ning pakkuda ämmaemandusabi terviklikult. Võib öelda, et ämmaemanda roll esmatasandi tervisekeskustes on sisuliselt määratletud ämmaemanda kutsestandardiga, millest lähtuvalt on loodud riiklik õppekava ning mis võimaldab realiseerida jätkupidevat elukestva õppimise ideoloogiat ning tagada ämmaemandate ajakohaste pädevuste olemasolu. Kõikidele ämmaemanda õppekava lõpetajatele omistatakse kõrgkooli lõpetamisel kutsetunnistused, mis kinnitavad nende ettevalmistuse vastavust ämmaemanda, tase 6, esmase kutse nõuetele. Jätkuv kutsehindamine on võimalik iga viie aasta järel ning käesoleval ajal ei ole Eestis kohustuslik.

Kutsehindamine on protsess, mille käigus taotleja analüüsib kõikide ämmaemanda kutsevaldkonda kuuluvate kompetentside olemasolu. Lähtudes ämmaemanda kutsestandardist jagavad ämmaemandad noortele, reproduktiiveas naistele ja nende peredele vajalikku informatsiooni ja juhendamist viisil, mis toetab inimest terviseteadlike valikute tegemisel ning nende aktiivset osalemist informeeritud otsuste langetamisel.

Esmatasandi tervisekeskustes pakub ämmaemand seksuaalkasvatuse ja pereplaneerimisalast juhendamist kõikidele vanusegruppidele, lisandub rasedusaegne hooldus. Kindlasti on ämmaemandate fookus suunatud sünnitusjärgsele hooldusele, rinnaga toitmise edendamisele ning ema, lapse ja perekonna sünnitusjärgse toimetuleku toetamisele. Esimesel sünnitusjärgsel kuul on ämmaemand parim juhendaja ema ja lapse kiindumussuhte soodustajana, imetamise alustamise ja jätkamise toetajana, naise füsioloogilise taastumise jälgijana ning perekonna toimetuleku hindajana. Jätkuv tihe koostöö perearsti, pereõe, füsioterapeudi ning vajadusel teiste spetsialistidega tagab eesmärkide saavutamise. Lisaks on ämmaemandal võimalus panustada kogukonna terviseteadlikkuse parandamisse tervikuna.

Kuivõrd rahul olete tervisekeskuste projekti arengutega?

Täna on võimatu hinnata projekti arenguid. EÄÜ on rahul, et ämmaemandushoolduse vajadust esmatasandil on riiklikult märgatud ning meid on tegevustesse kaasatud.

Ämmaemandushoolduse rakendumine esmatasandil on tõsiseks väljakutseks juba täna esmatasandil pereõdedena töötavatele ämmaemandatele, kelle ämmaemandusalased pädevuse vajavad kvaliteetse hoolduse osutamiseks kaasajastamist. Täna on EÄÜ välja töötamas lisavõimalusi, et pereõena töötavaid ämmaemandaid kutsealaselt toetada ning siinkohal on ämmaemandate ämmaemanda kutse taotlemine ja kutsehindamise läbimine üheks võimaluseks.

Kas ja mida võiks teie kui ämmaemanda pilgu läbi projekti juures teisiti teha?

Kaasatuna esmatasandi tervisekeskuste kaasajastamise projekti sisulistesse tegevustesse soovime, et ämmaemanda pädevusi ei vaadeldaks eranditult raseduse ning sünnituse keskselt, vaid nähtaks ämmaemanda kutset laiemalt. Eesti Ämmaemandate Ühing tunneb nii individuaalset kui kollektiivset vastutust kvaliteetse ämmaemandushoolduse osutamise, kutseala arendamise, järelkasvu ja kolleegide koolitamise ees ning soovib, et ämmaemandat nähakse olulise spetsialisti ja meeskonnaliikmena, kes osutab järjepidevat ja paindlikku hooldust esmatasandi tervisekeskustes.

 

Foto: Aldo Luud