ICM Council, Brisbane 2005

Ämmaemand on isik, kes on läbinud vastava riiklikult tunnustatud koolitusprogrammi ja omandanud vajaliku kvalifikatsiooni ja/või tegevusloa/litsentsi, mis võimaldab tal töötada/praktiseerida ämmaemandana. ICM on seisukohal, et ämmaemanda poolt pakutav hooldus tugineb filosoofiale, mis avaldab mõju hooldusmudelile. Käesolevas dokumendis kirjeldatakse ämmaemandushoolduse filosoofiat ja mudelit.

Ämmaemanduse filosoofia 

 • Emadus on mõjuvõimas kogemus ning oluline protsess, mis omab suurt tähtsust naise, perekonna ja kogukonna jaoks.
 • Ämmaemandus tunnustab rasedust, sünnitust  ja sünnitusjärgset perioodi kui normaalseid füsioloogilisi protsesse ning ema ja last kui tervikut.
 • Ämmaemandushooldus on nii teadus kui kunst. Ämmaemandushooldus on oma olemuselt holistlik ja dünaamiline, tugineb naiste psühholoogilistele, emotsionaalsetele, füüsilistele, kultuurilistele ja sotsiaalsetele kogemustele ning lähtub parimatest olemasolevatest tõendusmaterjalidest.
 • Ämmaemandad on tõestatult kõige sobivamad spetsialistid hoolduse osutamiseks raseduse, sünnituse ja sünnitusjärgse perioodi ajal.
 • Ämmaemandad usaldavad ning respekteerivad naisi ning nende võimet kanda rasedust, sünnitada ja olla ema.
 • Ämmaemandushooldus võimestab naisi võtma vastutust oma ja pereliikmete tervise eest.
 • Ämmaemandushooldus toimub koostöös naisega, seda iseloomustab individuaalne lähenemine, hoolduse järjepidevus ja lugupidav suhtumine.
 • Hooldusega seonduvad otsused teeb eelkõige naine ise ning tal on õigus saada kogu vajalikku tõenduspõhist informatsiooni otsuste tegemiseks.

Ämmaemanduse filosoofial põhinev ämmaemanduse mudel

 • Ämmaemandushooldus edendab, kaitseb ja toetab tüdrukute ja naiste reproduktiivseid ning seksuaalseid õigusi ja arengut läbi elukaare, austab rahvuslikke ja kultuurilisi iseärasusi.
 • Ämmaemandushooldus edendab ja kaitseb aktiivselt naiste ja laste heaolu  ja tervist.
 • Ämmaemandad osutavad järjepidevat ja paindlikku hooldust.
 • Ämmaemanduspraktika edendab naiste enesekindlust emana toimetulekuks.
 • Ämmaemandad annavad naistele ja nende peredele vajalikku informatsiooni ja nõu viisil, mis soodustab osalemist ja võimaldab informeeritud otsustamist.
 • Ämmaemandushooldus hoiab usaldust ja vastastikkust lugupidamist naise ja ämmaemanda vahel.
 • Ämmaemanduspraktika edendab ja kaitseb seisukohta, et normaalselt kulgevate protsesside korral ei rakendata sekkumisi.
 • Kõrvalekallete korral kasutavad ämmaemandad vastavaid vahendeid ja võtteid ning teevad koostööd kõigi vajalike spetsialistidega tervishoiusüsteemi kõigil tasanditel.
 • Ämmaemandad on oma tegevuses autonoomsed ning vastutavad iseenda, naiste, perede ja kogu ühiskonna ees.
 • Ämmaemandad mõistavad individuaalset ja kollektiivset vastutust kutseala arendamisel ning järelkasvu ja kolleegide koolitamisel.

ICMi kommentaar:
Liikmesorganistasioonid võivad võtta käesoleva dokumendi aluseks ämmaemandate koolituses, ämmaemandushoolduse korraldamisel, ämmaemandate juhendamise korraldamisel ja hoolduse hindamisel. Nimetatud dokumendist võib juhenduda ka ämmaemanda ja kliendi vahelises suhtlemises. Liikmesorganisatsioonid võivad jagada käesolevat avaldust muude tervishoiukutsealade esindajatega ja valitsustega ämmaemanduspraktikat puudutavate regulatsioonide/seaduandluse väljatöötamisel.

ICMi Ämmaemandushoolduse filosoofia ja mudel on kinnitatud EÄÜ volikogu poolt 20.01.06.